شرکت های مورد تایید در سامانه

# نام شرکت تلفن رانندگان تایید شده تاریخ صدور مجوز وضعیت
1 پيروزي گشت آوا 021-77647797 3 ۱۴۰۱/۶/۲۹ فعال
2 فرداد سیر البرز 021-44854519 0 ۱۴۰۱/۶/۲۸ فعال
3 خدمات مسافرتی راه پرستو 021-22440744 0 ۱۴۰۱/۶/۲۳ فعال
4 آسان رسان آلاء 021-77861823 0 ۱۴۰۱/۹/۱۴ فعال
5 نیکان سفیر خودرونوین 021-22944091 0 ۱۴۰۱/۹/۱۴ فعال
6 مهران سیر ساحل 021-22506088 0 ۱۴۰۱/۷/۱۸ فعال
7 ارابه ران مدرسه 021-55702172 0 ۱۴۰۱/۶/۲۳ فعال
8 آوا سیرآرشا 021-44528923 0 ۱۴۰۱/۶/۳۰ فعال
9 تاکسی بیسیم تهران 021-40884397 0 ۱۴۰۱/۶/۲۸ فعال
10 ایمن سیر بهنام 021-44038592 0 ۱۴۰۱/۶/۲۸ فعال
11 اروند گشت اریا 021-02166680 0 ۱۴۰۱/۶/۳۰ فعال
12 تشريفات سير سبز شميران 021-88313742 0 ۱۴۰۱/۶/۳۰ فعال
13 ماهان پژواک آریا 021-22322153 0 ۱۴۰۱/۷/۱۸ فعال
14 باغ آسمون 021-77066409 0 ۱۴۰۱/۶/۲۷ فعال
15 آریان سیر ایرانیان پاینخت 021-77781900 0 ۱۴۰۱/۷/۲۳ فعال
16 مسافرتی تهران ری سحر 021-33392111 0 ۱۴۰۱/۷/۱۰ فعال
17 آرمان سیر سعادت 021-27682131 0 ۱۴۰۱/۸/۲۹ فعال
18 قائم سفر صالحان 021-66380307 0 ۱۴۰۱/۶/۲۸ فعال
19 افق سیر اریا 021-02144236 0 ۱۴۰۱/۶/۲۳ فعال
20 میلادسیر هاشمی 021-44424221 0 ۱۴۰۱/۸/۱۰ فعال
21 گیتی سیرکیهان 021-65031749 0 ۱۴۰۱/۶/۲۳ فعال
22 فرح پور سیر شمیران 021-22939987 0 ۱۴۰۱/۶/۲۳ فعال
23 دانش سیر محصل 021-77971386 0 ۱۴۰۱/۷/۲۳ فعال
24 پیشگام اطلس تدبیر 021-33082447 0 ۱۴۰۱/۶/۲۳ فعال
25 شاهین پیمایش میلاد 021-22769912 0 ۱۴۰۱/۶/۳۰ فعال
26 سما گشت آریا 021-66385299 0 ۱۴۰۱/۶/۲۷ فعال
27 موسسه سپهر آرمان وحدت 021-88751593 0 ۱۴۰۱/۷/۶ فعال
28 سروش آرش ایرانیان 021-44705758 0 ۱۴۰۱/۶/۲۳ فعال
29 همراه گشت سیاوش 021-77817198 0 ۱۴۰۱/۸/۱۰ فعال
30 بهروز سیر آرمان ایرانیان 021-22684358 0 ۱۴۰۱/۸/۲۹ فعال
31 صباگشت شمیرانات 021-26721412 0 ۱۴۰۱/۶/۲۳ فعال
32 پیمایش برخط به همراه 021-88991000 0 ۱۴۰۱/۷/۶ فعال
33 قصرشیرین گشت پاسارگارد 021-77945686 0 ۱۴۰۱/۶/۲۳ فعال
34 تعاونی چند منظوره ندای به آوران 021-33555820 0 ۱۴۰۱/۶/۲۹ فعال
35 گشت وسیر قوام 021-44928243 0 ۱۴۰۱/۶/۲۳ فعال
36 خودروسرویس شهر 021-6184112 0 ۱۴۰۱/۷/۱۰ فعال
37 موسسه ایمن سرویس پاسارگاد 021-55021584 0 ۱۴۰۱/۶/۳۰ فعال
38 جاوید ترابر مهر 021-77171453 0 ۱۴۰۱/۶/۲۸ فعال
39 میلاد سیر آراد 021-77325069 0 ۱۴۰۱/۶/۲۳ فعال
40 شرکت تعاونی حمل و نقل وندیداد مهر 021-22392973 0 ۱۴۰۱/۸/۱۰ فعال
41 مهر گشت شکیبا 021-77171013 0 ۱۴۰۱/۶/۲۸ فعال
42 ایمن سفیر آریا 021-65031739 0 ۱۴۰۱/۸/۳ فعال
43 جاودان نیکو سیر 021-66037998 0 ۱۴۰۱/۷/۶ فعال
44 آرام سیر تلاش ایرانیان 021-88258766 0 ۱۴۰۱/۸/۱۰ فعال
45 سفیر گیتی نورد 021-77889640 0 ۱۴۰۱/۶/۲۳ فعال
46 مگاموج ایرانیان 021-77241628 0 ۱۴۰۱/۸/۲۹ فعال
47 آریان بقای اندیشه 021-77646447 0 ۱۴۰۱/۶/۲۳ فعال
48 گیتی سیرشاهین گشت 021-66608767 0 ۱۴۰۱/۶/۳۰ فعال
49 کیان سیر بارمان 021-66100525 0 ۱۴۰۱/۶/۲۳ فعال
50 جهان ارمغان سپاهان 021-4469450 0 ۱۴۰۱/۶/۲۳ فعال
51 رهرو سیر قرن 021-55392706 0 ۱۴۰۱/۶/۲۳ فعال
52 جلوه سازان سامی 021-77864204 0 ۱۴۰۱/۶/۲۳ فعال
53 شرکت حمل و نقل راهپویان پایتخت سیر 021-77615310 0 ۱۴۰۱/۶/۲۳ فعال
54 شركت تعاوني اسايش گشت پرستو 021-44226393 0 ۱۴۰۱/۷/۲ فعال
55 راهیان سفرمهرایرانیان 021-02144861 0 ۱۴۰۱/۶/۲۳ فعال
56 راه اندیشان آرامش خاطر 021-09196068 0 ۱۴۰۱/۶/۲۸ فعال
57 صادقین ایرانیان ثمین 021-44298308 0 ۱۴۰۱/۶/۲۳ فعال
58 سفیر گشت مهر مهام 021-88041218 0 ۱۴۰۱/۶/۲۸ فعال
59 سرافراز گشت ایرانیان 021-44856348 0 ۱۴۰۱/۶/۲۳ فعال
60 آرین سرویس سامان 021-66503228 0 ۱۴۰۱/۷/۶ فعال
61 کیان سیر رشید 021-22339306 0 ۱۴۰۱/۶/۲۳ فعال
62 شرکت طلوع ارمغان دماوند 021-33839677 0 ۱۴۰۱/۶/۲۷ فعال
63 فرداگشت مهراباد 021-66046029 0 ۱۴۰۱/۶/۲۸ فعال
64 آسان گشت مهر پارسه 021-44300008 0 ۱۴۰۱/۷/۲ فعال
65 ایمان رفاه الوند سیر 021-33349499 0 ۱۴۰۱/۶/۲۹ فعال
66 همراه سیر عالیان 021-46054734 0 ۱۴۰۱/۶/۲۷ فعال
67 پارسیان سیر محصل 021-77959547 0 ۱۴۰۱/۸/۱۰ فعال
68 الماس ایرانیان سپنتا 021-77863403 0 ۱۴۰۱/۷/۱۸ فعال
69 طلوع پوریا مهام نوین 021-44280575 0 ۱۴۰۱/۶/۲۳ فعال
70 پیشرو گستر اریکه 021-55403519 0 ۱۴۰۱/۶/۲۳ فعال
71 تک مانا سیر 021-33642856 0 ۱۴۰۱/۷/۹ فعال
72 دنیافیدارگشت 021-77338590 0 ۱۴۰۱/۶/۲۳ فعال
73 حسام سیر شمیرانات 021-22309500 0 ۱۴۰۱/۶/۲۳ فعال
74 نیوسادسفرشقایق 021-55356502 0 ۱۴۰۱/۶/۲۷ فعال
75 تست تهران 021-02158555 0 ۱۴۰۲/۳/۷ فعال
76 آسایش گشت پرستو 021-44000835 0 ۱۴۰۱/۶/۳۰ فعال
77 ایمن سیر افق نور 021-66028807 0 ۱۴۰۱/۶/۲۳ فعال
78 نوید رهرو احسان 021-77380553 0 ۱۴۰۱/۶/۲۳ فعال
79 پیشرو راه آسایش کهن 021-88567471 0 ۱۴۰۱/۶/۳۰ فعال
80 شرکت حمل و نقل یاران سفر بهمن تهران 021-33476104 0 ۱۴۰۱/۷/۱۸ فعال
81 پیوند گشت پارسیان 021-77897816 0 ۱۴۰۱/۶/۲۳ فعال
82 رهنمای دماوند نوین ایرانیان 021-77576099 0 ۱۴۰۱/۹/۱۴ فعال
83 شرکت حمل و نقل افشار دوستی شکیب 021-55695404 0 ۱۴۰۱/۷/۱۸ فعال
84 برناسیرکوثر 021-77343852 0 ۱۴۰۱/۷/۱۸ فعال
85 حافظان آینده سازان ایرانیان 021-55086092 0 ۱۴۰۱/۶/۲۳ فعال
86 راهیان جم گستر پارسیان 021-77199702 0 ۱۴۰۱/۹/۱۴ فعال
87 شرکت پیمان گستر مطهر 021-33781281 0 ۱۴۰۱/۸/۲۹ فعال
88 حمل و نقل سرزمین رها پایدار 021-22536872 0 ۱۴۰۱/۷/۱۱ فعال
89 ناصر گشت شرق 021-77223323 0 ۱۴۰۱/۸/۳ فعال
90 تاکسی بیسیم تیراژه 021-44492727 0 ۱۴۰۱/۶/۲۷ فعال
91 پارسیان سفر بهران 021-55159305 0 ۱۴۰۱/۷/۶ فعال
92 همراهان تیزروپاسارگاد 021-22963574 0 ۱۴۰۱/۶/۲۷ فعال
93 اطلس گستر رهام 021-22810486 0 ۱۴۰۱/۶/۲۳ فعال
94 علامه معاصر 021-66930406 0 ۱۴۰۱/۶/۲۳ فعال
95 پیشگام ترابر سیاح 021-44461986 0 ۱۴۰۱/۶/۲۳ فعال
96 فرا گشت امیر قرن 021-33100681 0 ۱۴۰۱/۸/۲۹ فعال
97 رهپویان ایرانیان صدرا 021-33141018 0 ۱۴۰۱/۶/۲۳ فعال
98 سفر گشت خورشید 021-44062173 0 ۱۴۰۱/۶/۲۷ فعال
99 پانیذ تاکسی مهر 021-44340287 0 ۱۴۰۱/۷/۴ فعال
100 آینده سازان راه بهشت فردا 021-66950376 0 ۱۴۰۱/۷/۶ فعال
101 غزال سفر توچال 021-22471950 0 ۱۴۰۱/۶/۲۸ فعال
102 آسان سیر فراهانی 021-44515384 0 ۱۴۰۱/۷/۲ فعال
103 تاکسی بی سیم راه پویان ایرانیان 021-33764001 0 ۱۴۰۱/۷/۴ فعال
104 مهدی گشت اریا 021-66374976 0 ۱۴۰۱/۶/۲۷ فعال
105 پیشرو مدرن ثابت 021-44392045 0 ۱۴۰۱/۷/۶ فعال