شرکت های مورد تایید در سامانه

# نام شرکت تلفن همراه مدیرعامل رانندگان تایید شده تاریخ صدور مجوز وضعیت
1 فرح پور سیر شمیران 021-22939987 09124077311 0 ۱۴۰۲/۷/۱ فعال
2 سما گشت آریا 021-66385299 09128116635 0 ۱۴۰۲/۷/۵ فعال
3 مطمئن سیر دانش 021-44832761 09924842991 0 ۱۴۰۲/۷/۱ فعال
4 پاسیان گشت سیروس 021-77394671 09195080124 0 ۱۴۰۲/۷/۳ فعال
5 جهان ارمغان سپاهان 021-4469450 09125025300 0 ۱۴۰۲/۷/۵ فعال
6 پردیس آسانا رخشان 021-22492955 09365718135 0 ۱۴۰۲/۷/۵ فعال
7 پیشگام اطلس تدبیر 021-33082447 09198340137 0 ۱۴۰۲/۷/۱ فعال
8 سیراف سیر سرزمین سبز 021-77925610 09192214265 0 ۱۴۰۲/۷/۵ فعال
9 صباگشت شمیرانات 021-26721412 09127902168 0 ۱۴۰۲/۷/۱ فعال
10 الماس سیر تابان 021-33194799 09124030252 0 ۱۴۰۲/۷/۵ فعال
11 مهدی گشت بهار 021-44304964 09330780154 0 ۱۴۰۲/۷/۵ فعال
12 امین سیر کهن 021-77303625 09128366696 0 ۱۴۰۲/۷/۱ فعال
13 سپنتاگشت رایا 021-77141491 09189082383 0 ۱۴۰۲/۷/۱ فعال
14 آسان گشت مهر پارسه 021-44300008 09391844343 0 ۱۴۰۲/۷/۵ فعال
15 پارسیان سفر بهران 021-55159305 09121886901 0 ۱۴۰۲/۷/۵ فعال
16 رفاه گستر دماوند 021-77536775 09197149763 0 ۱۴۰۲/۷/۳ فعال
17 خودروسرویس شهر 021-6184112 09126157638 0 ۱۴۰۲/۷/۱ فعال
18 پانیذ تاکسی مهر 021-44336302 09126907210 0 ۱۴۰۲/۷/۵ فعال
19 راهیان جم گستر پارسیان 021-77199702 09195126659 0 ۱۴۰۲/۷/۵ فعال
20 رهروان گستر میر آریا 021-77409151 09121762924 0 ۱۴۰۲/۷/۱ فعال
21 شرکت فرزانگان روشن افروز 021-44107684 09122183483 0 ۱۴۰۲/۷/۵ فعال
22 همراه سیر دانش 021-44320830 09900985226 0 ۱۴۰۲/۷/۵ فعال